Gospodarka

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za lata 2010 – 2014

» Zadania z zakresu infrastruktury

ROK 2010
– budowa chodników i parkingów w Borkach – koszt 775 523,48 zł w tym
refundacja PROW 377 000 zł
– budowa chodników i parkingów w Woli Osowińskiej – koszt 398 229,29 zł w
tym refundacja PROW 242 015 zł.
– remont budynku GOK w Woli Osowińskiej – koszt I etapu 351 358,55 zł w tym
refundacja PROW 198 403 zł
– rozbudowa Domu Ludowego i budowa kompleksu boisk w Krasewie – koszt
727 811,10 w tym refundacja PROW 500 000 zł
– remont remizy OSP Borki
– remont remizy OSP Wrzosów
– wymiana okien w Szkole w Woli Osowińskiej
– dokumentacja techniczna budowy kanalizacji w Osownie /projekt/ – 23790 zł
– Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego gminy Borki – koszt ogółem 223 845,45 zł w tym refundacja z RPO 190 268,61 zł.

Rok 2011

1. Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Borki – II etap.
Wykonano:
– chodnik z kostki brukowej betonowej przy ulicy Jana Pawła II w Borkach o długości
186 m i powierzchni 401 m2 ;
-drogę z kostki brukowej betonowej do cmentarza o powierzchni 898,50 m 2 ;
– plac postojowy przy cmentarzu utwardzony tłuczniem kamiennym o powierzchni
2347 m2
Koszt całkowity zadania w 2011 r. – 287 871,69 zł, refundacja z PROW 103 454 zł.
Ponadto pokryto koszty różnicy wynikłej z nieprawidłowego kosztorysu realizacji
etapu I modernizacji układu komunikacyjnego w Borkach tj. ulic II Armii WP,
Spółdzielczej, 22 Lipca i parkingu w kwocie 123 661,01 zł.

2. Rozbudowa kanalizacji w Borkach i Wrzosowie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Koszt całkowity zadania 6 654 730,23 zł w tym refundacja 2 944 084 zł.
W 2011 r. zakończono realizację I etapu tego zadania tj. Rozbudowę kanalizacji w Borkach i Wrzosowie. Koszt robót wyniósł – 2 755 734,14 zł w m-cu grudniu 2011 r. wystąpiono refundację kosztów w wysokości – 574 148 zł.
Wykonano 7 477,5 m sieci kanalizacyjnej i podłączono 107 budynków do kanalizacji.
Na realizację I etapu WFOŚiGW w Lublinie udzielił pożyczki w wysokości 1 550 000 zł.
Na 2012 r. pozostało do wykonania 143 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków tj. 80 biologiczne i 63 roślinne. Koszt 3 898 996,09 zł dofinansowanie z PROW – 2 369 936 zł

3. Budowa Wiejskiego Domu Kultury i kompleksu boisk sportowych w Tchórzewie.
Przebudowano i wykończono budynek Domu Nauczyciela w Tchórzewie o powierzchni użytkowej 535,90 m 2 i kubaturze 1925 m 3 na wiejski dom kultury.
Wybudowano boiska sportowe o nawierzchni – sztuczna trawa o powierzchni użytkowej 1328 m2 wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem.
Koszt całego zadania wyniósł 960 535,90 zł w m-cu listopadzie 2011 r. wystąpiono o refundację kosztów do PROW w wysokości 500 000 zł.

4. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krasewie. W 2011 r. wykonano etap I tj.: dostawę i wymianę zestawu pompowego IIo z niezbędną instalacją technologiczną po stronie ssawnej i tłocznej. Koszt robót 126 688,84 zł. Wykonano także dokumentacje techniczną pełnej rozbudowy i modernizacji stacji, której koszt wyniósł 18 450 zł. Na realizację zadania WFOŚiGW w Lublinie udzielił pożyczki w wysokości 100 000 zł.

5. Remont budynku GOK wraz z obiektami towarzyszącymi na potrzeby społeczno-kulturalne w Woli Osowińskiej.
W 2011 r. zakończono remont obiektów przy ul. Wesołej 29 w Woli Osowińskiej.
W 2010 r. jako I etap – wyremontowany został budynek GOK i zakupione zostało wyposażenie obiektu. W II etapie wykonano odwodnienie budynku, utwardzenie placu, remont ogrodzenia oraz urządzono plac zabaw dla dzieci. Koszt II etapu 144 491,66 zł zrefundowano środki z PROW w wysokości 91 526 zł.

6. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Woli Osowińskiej.
W ramach remontu budynku remizy OSP wymienione zostały na PCV okna 18 szt. i na aluminiowe drzwi zewnętrzne 7 szt. Koszt zadania 23 291,52 zł w tym refundacja z PROW 15 540 zł.

7. Wiejski Dom Kultury Sitno – doposażenie istniejącej świetlicy i zagospodarowanie placu.
W ramach zadania zakupiono 440 szt. wyposażenia, wykonano odwodnienie placu i częściowe utwardzenie. Koszt operacji wyniósł 23 510,31 zł w tym refundacja z PROW 16 421 zł.

8. Punkt przedszkolny w Tchórzewie.
Pomieszczenia w budynku szkolnym zostały wyremontowane i przystosowane do potrzeb punktu przedszkola ze środków remontowych – 16 332 zł. a wyposażenie do punktu przedszkolnego otwartego z dniem 01 września, którego koszt wyniósł 47 135,42 zł. zakupione zostało ze środków EFS.

9. Modernizacja budynku UG.
Wykonano ocieplenie budynku i elewacje. Koszt materiałów i sprzętu wyniósł 55 001,03 zł.

10. Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Tchórzew.
Zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Tchórzewie mieszczącej się w budynku OSP Tchórzew m.in. krzesła, stoły, nagłośnienie, wieszaki za kwotę 24 184,96 zł . W m – cu październiku 2011 r. zwrócono się o refundację z PROW – 13 763 zł .

11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borki i Osowno.
W 2011 r. opracowano dokumentację techniczną – 26 561 zł oraz podpisano umowę na realizację zadania w 2013 r. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego 3 947 682,43 zł w tym dofinansowanie z PROW 1 055 916 zł co jest uzupełnieniem dofinansowania do kwoty 4 000 000 zł jakie może uzyskać gmina w latach 2007 – 2013 z PROW.

12. Remont budynku mieszczącego świetlicę wiejską, bibliotekę i izbę regionalną na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Borki.
Opracowano dokumentacje techniczna remontu budynku. Koszt całkowity wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 253 484,24 zł zgodnie z umową dofinansowanie z PROW wyniesie 139 000 zł, realizację zadania przeniesiona na 2012 r.

13. Remont budynku OSP we Wrzosowie.
Na remont budynku zakupiono płyty na wymianę sufitu za kwotę 8 612 zł.

14. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych i obiektu jst. W ramach zadania usunięto 4 206 m2 odpadów za kwotę 14 498,56 zł. Środki w 100 % pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

ROK 2012

1. Remont budynku mieszczącego świetlicę wiejską, bibliotekę i izbę regionalną na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Borki.
Koszt robót wykonanych w ramach umowy – 192 664,00 zł tj. remont budynku – 156 906,55 zł i zakup wyposażenia – 35 757,45 zł. Dofinansowanie z PROW – 139 000 zł. Ponadto wykonano roboty dodatkowe na kwotę 12 973,46 zł tj. obmurowanie kominów klinkierem, wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne, pokrycie daszków.

2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w OSP Nowiny.
Koszt zakupu wyposażenia / krzesła, stoły, wieszaki, grzejniki, szafy/ – 13 571,98 zł w tym otrzymana dotacja z PROW 9 500 zł.

3. Remont budynku szkolnego w Olszewnicy.
– wymiana pokrycia dachowego z eternitu falistego na blacho dachówkę (utylizację eternitu przeprowadziła firma, która zbiera eternit z terenu gminy w ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie)
– wymiana kotła olejowego wraz z palnikiem,
– remont instalacji elektrycznej,
– wykonanie odwodnienia wokół budynku i ocieplenie fundamentów,
– malowanie wnętrza budynku.
Łączny koszt wykonanych prac: 67 366,47 zł.
4. Remont chodnika ul. Radzyńska i 22 Lipca. Zakupiono i wbudowano materiały /kostka, obrzeża, krawężniki i cement/ za kwotę 51 993,39 zł.

5. Remont hydroforni i oczyszczalni we Wrzosowie. Rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej remontu i wykonanie remontu hydroforni i oczyszczalni we Wrzosowie. W kosztach robót partycypuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie. Przetarg na realizację całego zadania wygrała BAYER PROJEKT Sp. z o.o,Sp.k. Lublin ul. Piękna 8 a koszt realizacji wg umowy z wykonawcą – 766 850,73 zł.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
Zakończono realizację II etapu zadania „Rozbudowa kanalizacji w Borkach i Wrzosowie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, którego całkowity koszt wyniósł – 6 598 204 zł. Dofinansowanie 2 939 382 zł z PROW i pomoc WFOŚiGW – 3 050 000 zł. W drugim etapie zrealizowano 143 przydomowe oczyszczalnie na terenie gminy.

7. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych i obiektu jst.
W ramach zadania usunięto 9050 m2 odpadów za kwotę 46 290,53 zł. Środki w 100 % pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

ROK 2013 r.

1. Zakończono remont hydroforni i oczyszczalni ścieków we Wrzosowie. Koszt remontu 766 850,73 zł w tym dofinansowanie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie – 736 850,73 zł.

2. Wykonano dokumentację techniczną na realizację inwestycji drogowych na terenie m. Borki tj. nowych ul. Lubelskiej i Jaśminowej – koszt dokumentacji 49 815 zł.

3. Przystąpiono do opracowywania projektu na budowę sieci kanalizacji z przyłączami oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Wola Osowińska. Koszt dokumentacji 94 710 zł. Koszt zaktualizowanych map – 10 000 zł.
4. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych i obiektu jst. W ramach zadania usunięto 57,18 Mg odpadów za kwotę 27 503,28 zł. Środki w 100 % pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

ROK 2014 r.
1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z pompowniami sieciowymi oraz rurociągami tłocznymi ścieków w miejscowości Borki i Osowno – PROW 2013 – koszt zadania 1 834 026,79 zł – dofinansowanie 738 051 zł .

2. Poprawa estetyki centrum wsi Wola Osowińska PROW 2014- koszt inwestycji 116 554,80 zł a dofinansowanie 60 564,00 zł. Termin realizacji do 15.03.2015 r.

3.Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w Borkach PROW 2014- koszt inwestycji 169 994,95 zł a dofinansowanie 93 827 zł.

4. Budowa placu zabaw w Borkach – koszt całkowity 104 998 zł, dofinansowanie 68 291 zł.

5.Modernizacja placu zabaw w Woli Osowińskiej – koszt całkowity 69 544,20 zł, dofinansowanie 45 232,00 zł.

6. Wykonanie placu zabaw w Tchórzewie – śr. własne gminy – 29 933 zł.

7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borki – budowa 76 przydomowych oczyszczalni. Koszt wg kosztorysu inwestorskiego – 1 790 930,20 zł, dofinansowanie z PROW -322 567 zł. Termin zakończenia do 30.05.2015 r. Opracowano dokumentację techniczną i podpisano umowę na dofinansowanie.

8. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa w centrum Starej Wsi – opracowano dokumentację na budowę chodnika, kosztorys inwestorski – 180 906,03 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW na kwotę 113 303 zł z terminem realizacji do marca 2015 r.

9. Dostawa fabrycznie nowego samochodu dziewięcioosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Gminy Borki – 139 360,00 w tym dofinansowanie 70 000,00 zł z PFRON.
10. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych i obiektu jst. W ramach zadania usunięto 22,484 Mg odpadów za kwotę 12 019,95 zł. Środki w 100 % pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Ponadto przyjęto do realizacji 56 wniosków na 10206 m2 o usunięcie azbestu w ramach „Pilotażowego programu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Woj. Lubelskiego”

» Zadania z zakresu infrastruktury drogowej
Stan dróg na terenie Gminy Borki od kilku lat systematycznie ulega poprawie. Aktualnie należy określić jako dobry, zarówno jeżeli chodzi o drogi gminne jak również powiatowe. W trakcie mijającej kadencji Samorząd Gminy Borki zrealizował wiele inwestycji, których efekty zapewniły znaczną poprawę, mimo że teren gminy jest rozległy a niektóre sołectwa bardzo rozproszone.
Zrealizowane inwestycje i remonty oraz wydatki na te cele w kolejnych latach począwszy od 2011 r. przedstawiają się następująco:
1) W roku 2010 wykonano:
1. Budowa drogi Borki – Pasmugi na dz. 95 i 339 na dł. 1896,5 mb. Zakres prac obejmował wykonanie:
– robót przygotowawczych na odcinku 1896,5 mb,
– robót ziemnych na długości 1246,5 mb,
– odwodnienia korpusu drogi poprzez wykonanie przepustu Ø 100 o dł. 10 mb w km 2+000,
– podbudowy o Rm=5,0 Pa o grubości 16 cm z piasku stabilizowanego cementem przy ilości 26 kg/m2 na odcinku o dł. 1246,5 mb,
– nawierzchni warstwy wiążącej grub. 6 cm z mieszanki asfaltowej 0/16 dla KR1-2 po uprzednim oczyszczeniu podbudowy oraz warstwy ścieralnej nawierzchni o grub. 4 cm w
ilości 100 kg/m2 z mieszanki asfaltowej 0/16 jak dla KR 1-2 na odcinku o dł. 1896,5 mb,
– robót wykończeniowych,
– zamontowaniu znaków drogowych
Ogółem wartość robót 1 339 787,10 zł w tym dofinansowanie z RPO w wysokości 669 893,55 zł.
2. Budowa dr. gm. Nr 102116L Wola Chomejowa – Sobole na dz. 86 i 68 – III etap. Zakres prac obejmował wykonanie: – budowa drogi gminnej na długości 1388 mb tj. od km 1+700 do km 3+088 i polega na wykonaniu robót ziemnych, stabilizacji cementowej, nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) o grubości 5 cm, zjazdów, robót wykończeniowych, oznakowania oraz uzupełnienia oświetlenia ulicznego na długości 3 088 mb. Ogółem wartość robót 587 109,19 zł w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 296 280,79 zł.
3. Budowa drogi gminnej nr 102124L Olszewnica – Borowe przez las” o długości 1,5178 km – zrealizowano na podstawie podpisanej umowy z firmą „Strabag” za kwotę 337 921,71 zł.
4. Modernizacja dr. Nr 102120 L Krasew Kol. oraz modernizacja dr. Nr 102137 L Stara Wieś. . Zakres prac obejmował wykonanie: Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 102120L w m. Krasew Kolonia o dł. 0,840km (200 mb x 4,0 +640 mb x 4,0)+18m2 rozjazd oraz wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 102137 L w m. Stara Wieś o dł. 0,895 km szer. 4,0 m oraz rozjazd 48 m2.
Ogółem wartość robót 451 367,55 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 170 000 zł.
5. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borki – zadanie obejmowało:
– Wykonanie modernizacji drogi gminnej w m. Tchórzew w kierunku łąk o dł. 0,235
km i szer. 4,5 m oraz rozjazd 25m2.
Zakres wykonanych prac: wykonanie robót przygotowawczych, profilowanie i zagęszczenie podbudowy tłuczniowej oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR 1-2 o grub. 5 cm przy ilości masy 125 kg/m2.
– Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 102141L w m. Tchórzew Kolonia – w kierunku zlewni mleka o dł. 0,127 km szer. 4,0 m i rozjazd 22 m2. Zakres wykonanych prac: wykonanie robót przygotowawczych, wyprofilowanie i uzupełnienie kruszywem kamiennym 0/31,5 istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z masy betonu asfaltowego KR 1-2 o śr. grub. 5 cm przy ilości 125 kg/m2 .
– Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 102129L w m. Wola Osowińska, ul. Polna o dł. 0,280 km szer. 3,0 m oraz rozjazd 28 m2.
Zakres wykonanych prac: wykonanie robót przygotowawczych, wyprofilowanie i uzupełnienie kruszywem kamiennym 0/31,5 istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej KR 1-2 o śr. grub. 5 cm przy ilości 125 kg/m2.
– Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 102134L w m. Osowno – Zastodolna o dł. 0,155 km szer. 4 m na odc. 40 i 4,5 m na odc. 115 mb i rozjazd 38 m2.
Zakres wykonanych prac: wykonanie robót przygotowawczych, profilowanie i zagęszczenie podbudowy tłuczniowej oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR 1-2 o grub. 5 cm przy ilości masy 125 kg/m2.
– Wykonanie modernizacji drogi gminnej nr 102139L w m. Maruszewiec Stary o dł. 0,465 km szer. 4 m
Zakres wykonanych prac: wykonanie robót przygotowawczych, prace pomiarowe, odkrycie krawędzi. Wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej KR 1-2 o grub. 3 cm przy ilości masy 75 kg/m2 po uprzednim uzupełnieniu ubytków w istniejącej podbudowie.
– Wykonanie modernizacji drogi gminnej Nr 102131 L w m. Wola Osowińska – Kol. o dł. 0,265 km i szer. 3,0 m..
Zakres wykonanych prac: wykonanie robót przygotowawczych, uzupełnienie i wzmocnienie podbudowy żużlowej poprzez stabilizację emulsją asfaltową oraz wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami.
Ogółem wartość robót 291 703,49 zł (sześciu odcinków o łącznej dł. 1527 mb).
5. Dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/32 w ilości nie większej niż 600 ton na modernizację oraz na remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Borki za kwotę 31 476,00 zł,
6. Dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5w ilości nie większej niż 540 ton na modernizację drogi gminnej nr 102138 L w m. Maruszewiec Nowy na terenie Gminy Borki za kwotę 27 604,80 zł.
7. Dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/32 w ilości do1300 ton na remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Borki za kwotę 77 555,40 zł.
8. Dostawa żużlu paleniskowego w ilości do 900 ton na wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Borki za kwotę 37 332,00 zł.
9. Dostawa żużlu paleniskowego na wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Borki za kwotę 56 412,80 zł
W roku 2011 wykonano:
1. Remont dr. gminnej Nr 102139 L w m. Maruszewiec Stary dł. 330 mb wykonano nawierzchnię z masy betonu asfaltowego gr. 4 cm – wartość zadania 43 090,59 zł
Inspektor nadzoru 950,00 zł i kosztorys 1 100,00 zł. Ogółem 45 140,59 zł.

2. Modernizacja dr. Nr 102126 L w m. Sitno. dł. 700 mb wykonano nawierzchnię z masy betonu asfaltowego gr. 4 cm – wartość zadania 112 091,62 zł inspektor nadzoru 2 050,00 zł i wykonanie kosztorysu 1 000,00 zł. Wykonano również roboty dodatkowe tj. poszerzenie drogi na odcinku 400 mb za kwotę 11 316,00 zł.
Ogółem wartość robót 126 457,62 zł . Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów w Lublinie 50 000,00 zł.
3. Modernizacja dr. Nr 102128 L w m,. Wola Osowińska, ul. Parkowa i Nowa dł. 960 mb wykonano nawierzchnię z masy betonu asfaltowego gr. 4 cm – wartość zadania 210 902,69 zł. Inspektor nadzoru 2 750,00 zł i wykonanie kosztorysu 1 200,00 zł Wbudowano również dodatkowo 30 ton mieszanki asfaltowej celem usunięcia zastoisk wody na zatoce przystankowej na ul. Parkowej – kwota 6 000,00 zł.
Ogółem wartość robót 220 852,69 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów w Lublinie 80 000,00 zł.
4. Budowa dr. gminnej Nr 102117 L Oszczepalin II – Wola Chomejowa dł. 540 mb i przebudowa dr. gminnej Nr 102120 L w m. Krasew Kolonia dł. 1448,7 mb – wykonano nawierzchnię warstwy wiążącej gr. 4 cm i warstwę ścieralną gr. 4 cm 1 008 833,20 zł inspektor nadzoru 8 950,00 zł wykonanie dokumentacji 18 000,00 zł.
Ogółem wartość zadania 1 035 783,20 zł. Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – edycja 2011 r. w kwocie 508 891,00 zł.
Wartość inwestycji drogowych w 2011 roku ogółem 1 428 234,41 zł.

5. Dostawa materiałów i praca sprzętu przy wykonywania remontów dróg gminnych:
– tłuczeń – 582 tony za kwotę 39 300 zł
– żużel – 300 ton za kwotę 14 760 zł
– pospółka – 2 302 tony za kwotę 27 366 zł
– masa mineralno-asfaltowa – 4,6 tony za kwotę 4 874 zł
– praca równiarki drogowej (praca operatora + paliwo) 15 937,23 zł
Łącznie 102 237,23 zł

2) W roku 2012 wykonano:
1. Remont drogi powiatowej Nr 1221L Wola Osowińska – Nowiny – Talczyn o dł. 3,375 km – wartość robót 848 323,47 zł z tego z budżetu gminy 424 161,74 zł. pozostała kwota Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podl.

2. Modernizacja drogi gminnej Nr 102118L o dł. 0,488 km w miejscowości Krasew Kolonia – wartość robót 136 249,18 zł z tego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów w Lublinie 80 000,00 zł pozostała kwota 56 249,18 zł plus inspektor nadzoru 1630,00 zł z budżetu gminy. Dokumentacja i wypis z rejestru gruntów 2 493,60 zł

3. Modernizacja drogi gminnej Nr 102139L o dł. 0,465 km w miejscowości Maruszewiec – wartość robót 75 882,83 zł z tego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów w Lublinie 50 000,00 zł pozostała kwota 25 882,83 zł plus inspektor nadzoru 850,00 zł z budżetu gminy.
Dokumentacja i wypis z rejestru gruntów 2 240,96 zł.

Wartość zadań inwestycyjnych na drogach w 2012 r. wynosi 1 060455,48 zł.

4. Dostawa materiałów i praca sprzętu przy wykonywania remontów dróg gminnych:
-tłuczeń – 773,5 tony za kwotę – 48 523 zł
– żużel – 1055,9 tony za kwotę – 44 529 zł
– masa mineralno-asfaltowa – 6,3 tony za kwotę – 6081,12 zł
– praca równiarki drogowej (praca operatora + paliwo) – 14 299,50 zł
Łącznie – 113 432,62 zł
3) W roku 2013 wykonano:
1. Przebudowa dróg gminnych Nr 102130L w Woli Osowińskiej o dł. 424 mb i Nr 102122L w Krasewie o dł. 412 mb. Wartość zadania 173 932,89 zł. z tego z tego dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 89 466,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Międzyrzeca Podlaskiego. Inspektor nadzoru 5 000,00 zł.
2. Rozstrzygnięte zostały przetargi na następujące inwestycje drogowe:
– Modernizacja drogi gminnej Nr 102135 L w m. Borki o dł. 786 mb za kwotę 130 812,10 zł zł. Z tego 117 730,00 zł. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Lublina. Wykonawcą firma BTM MULTI Marcin Mizerski z Radzynia Podlaskiego.
– Modernizacja drogi gminnej Nr 102126L w m. Sitno o dł. 355 mb za kwotę 74 757,80 zł. Z tego 60 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Lublina. Wykonawcą firma FEDRO z Osiecka.
– Modernizacja drogi gminnej Nr 102126L w m. Sitno o dł. 170 mb za kwotę 37 619,55 zł. Wykonawcą firma FEDRO z Osiecka.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 102119L w m. Krasew o dł. 452 mb. Wartość zadania 139 719,50 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe z Międzyrzeca Podlaskiego.
4. Dostawa żużlu w ilości 1540 ton za kwotę 38 837,31 zł. Firma Usługowo – Handlowa Zdzisław Kułak z Lubartowa.
5. Dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 w ilości 650 t za kwotę 39 895,05 zł, Firma EUROLIDER Ryszard Górny z Radzynia Podl.
6. Zakupiono 9 ton mieszanki mineralno asfaltowej za kwotę 8 820,95 zł.
7. Dostawa kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31/5 w ilości 850 t za kwotę 52 173,00 zł. Firma EUROLIDER Ryszard Górny Radzyń Podl. (Stara Wieś po sprzedanej działce SKR)
8. Została wykonana ewidencja dróg gminnych wraz z programem komputerowym za kwotę 7 995,00 zł. Firma MAX-DROGI CENTRUM z Łodzi.
9. Dostarczono 450 ton pospółki ze żwirowni Olszewnica za kwotę 6750,00 zł wraz z transportem.
Ogółem koszty na remonty bądź budowy dróg gminnych wynoszą 711 313,15 zł z tego 177 730,00 zł z FOGR Lublin i 89 466,00 zł z NPPDL Lublin.

4) W roku 2014 zrealizowano:
1. Dostawę kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 na remonty dróg gminnych w ilości 778,6 tony za kwotę 47 910,00 zł
2. Dostawę żużla paleniskowego na remonty dróg gminnych w ilości 553 tony za kwotę 15 047,00 zł
3. Dostawę pospółki z Kopalni w Olszewnicy w ilości 1965 ton za kwotę 25 621,70 zł
4. Zakupiono mieszankę mineralno asfaltową na zimno na remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w ilości 5,3 tony oraz grys i emulsję asfaltową za łączną kwotę 5 624,79 zł Łączna wartość wydatków na remonty dróg gminnych w 2014 r. to 94 203,49 zł.
Zadania inwestycyjne, które zostały wykonane przez firmę FEDRO z Osiecka:
1. Modernizacja drogi w miejscowości Wola Chomejowa za kwotę 297 958,95 zł w tym dotacja w wysokości 60 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie – w ramach tego zadania przewiduje się:
a) roboty przygotowawcze – geodezyjne wytyczenie pasa drogowego – 0,929 km; b) wykonanie podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie – 3 902 m2; c) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm na parametrach warstwy ścieralnej – 3 729 m2; d) ręczne profilowanie poboczy ziemnych z zahumusowaniem i obsianiem trawą– 929 m2 g) ustawienie znaków ostrzegawczych i tablic miejscowości na słupkach metalowych oraz innych znaków wg. opracowanego przez Wykonawcęprojektu organizacyjnego – 1 kpl.

2. Modernizacja drogi w miejscowości Stara Wieś za kwotę 91 789,98 zł w tym dotacja w wysokości 80 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie – w ramach tego zadania przewiduje się:
a) roboty przygotowawcze – geodezyjne wytyczenie pasa drogowego – 0,300 km;
b) profilowanie i zagęszczenie podbudowy tłuczniowej – 1 212 m2;
c) ułożenie przepustu z rur PCV Ø300 z umocowaniem wlotu i wylotu elementami betonowymi – 6 mb.;
d) uzupełnienie podbudowy oraz wzmocnienie o gr. 8 cm i 12 cm kruszywem – 130,24 m3;
e) skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją– 1 212 m2;
f) wykonanie warstwy nawierzchni o gr. 5 cm z masy asfaltowej – 1 212 m2;
g) profilowanie poboczy z uzupełnionego gruntu do 25 cm – 300 m2;
h) ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych i nakazu oraz innych na słupkach metalowych wg. opracowanego przez Wykonawcę
projektu organizacyjnego – 1 pakiet.

3. Remont nawierzchni dróg w miejscowości Borki w tym: – remont ul. Nadrzecznej za kwotę 81 523,66 zł w ramach tego zadania wykonano: a) roboty przygotowawcze – wyznaczenie trasy robót – 0,365 km; b) regulacja pionowa studzienek kanału sanitarnego – 8 szt.;
c) wykonanie studzienek ściekowych – 2 szt.;
d)wykonanie przykanalików – 8 m;
e) wykonanie podbudowy poprzez oczyszczenie istniejącej i skropienie jej emulsją asfaltową–
1 963,50 m2, wyrównanie nierówności i ubytków – 4 Mg;
f) wykonanie nawierzchni gr. 4 cm na pow. 1 963,50 m2 i frezowania – 18 m;
g) ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych i nakazu i tablic informacyjnych, malowanie poziome nawierzchni (przejście) wg. opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacyjnego – 1 kpl.

– remont ul. Radzyńskiej za kwotę 94 869,06 zł w ramach tego zadania wykonano:
a) roboty przygotowawcze – wyznaczenie trasy robót – 0,373 km;
b) regulacja pionowa kratki kanału sanitarnego i zaworów wodociągowych – po13 szt.;
c) wykonanie studni chłonnych i kratek ściekowych – 2 szt.;
d) wykonanie podbudowy poprzez oczyszczenie istniejącej nawierzchni i skropienie jej emulsją asfaltową– 2 172,80 m2, wyrównanie nierówności i ubytków – 6 Mg;
e) wykonanie nawierzchni gr. 4 cm na pow. 2 172,80 m2 i frezowania – 7,50 m;
d) ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych i nakazu, i tablic informacyjnych, malowanie poziome nawierzchni (przejście) wg. opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacyjnego – 1 kpl.

4. Remont drogi w Olszewnicy tzw. „Zapłucie II” za kwotę 82 681,83 zł w ramach którego wykonano: a) profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej, b) skropienie emulsja asfaltową, c)wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej o gr. 5 cm.
Ponadto Gmina Borki podobnie jak w latach ubiegłych uczestniczyła również w kosztach inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych przekazując środki na: – remont drogi powiatowej nr 1251 L w m. Tchórzew – 337 149,84 zł, – przebudowę drogi powiatowej Nr 1219 L Borowe – Wola Chomejowa na odcinku o długości 1360 mb – 156 142,00 zł – inwestycja w trakcie realizacji.
Łączna wartość zrealizowanych bądź będących w realizacji inwestycji wynosi 24 777 892,43 zł, w tym środki zewnętrzne 13 657 829,16 zł, środki z budżetu Gminy Borki 11 120 063,27 zł. Inwestycje z zakresu infrastruktury – 16 887 631,03 zł w tym dotacje 10 921 406,08 zł środki z budżetu gminy 5 966 224,95 zł. Inwestycje z zakresu budowy i remontów dróg – 7 890 261,40 zł w tym dotacje 2 736 423,08 zł, środki z budżetu gminy 5 153 838,32.

 

Bezrobotni według wieku oraz czasu pozostawania bez pracy w powiecie radzyńskim:

Wiek

 

Powiat radzyński (stan na 09.2013)

 

Ogółem

w tym kobiety

wg. czasu pozostawania bez pracy

do 6 m-cy

od 6 do 12

m-cy

powyżej

12 m-cy

18-24

1075

470

193

74

203

25-34

1314

645

154

100

391

35-44

691

321

52

50

219

45-54

489

210

61

26

123

55-59

261

109

22

11

76

60-64

94

Ogółem

3924

1755

482

261

1012

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

          

 

Układ drogowo-komunikacyjny

– drogi krajowe ( Nr 19 długość 7,7 km),

– drogi powiatowe ( 59,836 km),

– drogi gminne ( 61,8 km).

          Inwestycje drogowe:

– 1993-1997 budowa drogi powiatowej 2.3 km Wola Osowińska Oszczepalin,

– 1999-2001 budowa drogi powiatowej 1,370 km Tchórzew Kol.-Górka Kocka-Lipniak,

– 2001-2002 przebudowa drogi krajowej Nr 19.

W roku 2003 przeprowadzono modernizację dróg w Krasewie, Osownie, Nowinach, Woli Osowińskiej, we Wrzosowie, Starej Wsi i Maruszewcu. Rozpoczęto budowę drogi gminnej Tchórzew Kol. II Poligon. Łącznie na inwestycje, modernizacje i remonty dróg w 2003 roku wydano 361 394,21 zł, w tym 100 000 zł z TFOGR w Lublinie.

W 2004 roku łącznie na inwestycje, modernizacje i remonty dróg wydano 424 053,59 zł, w tym 100 000 zł z TFOGR w Lublinie.

W 2005 roku łącznie na inwestycje, modernizacje i remonty dróg wydano 485 675,05 zł, w tym 120 000 zł z TFOGR w Lublinie.

Rok 2006:

– kontynuacja i zakończenie budowy drogi gminnej w Tchórzewie Kolonii II Poligon 1 569 902,65 zł,

– budowa drogi gminnej Borki – Pasmugi 190 000 zł, w tym 50 000zł z TFOGR w Lublinie,

– budowa drogi gminnej Wola Chomejowa – Sobole 40 000zł,

– modernizacja drogi gminnej w Sitnie przez wieś 21 099,81zł,

– modernizacja drogi gminnej we Wrzosowie przez wieś 28 610,22zł,

– modernizacja drogi gminnej w Krasewie 138 000 zł, w tym 50 000zł z TFOGR w Lublinie,

– modernizacja drogi gminnej Stara Wieś – Zaolzie 28 724,66zł,

– modernizacja drogi gminnej w Maruszewcu Starym 18 989,91zł,

– remont dróg gminnych 37 570,00zł.

           Łącznie na inwestycje, modernizacje i remonty dróg w 2006 roku wydano 2 096 677,37zł, w tym 100 000zł TFOGR w Lublinie oraz 1 191 517,96zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

           Razem w latach 2003-2006 wydano 3 367 800,58zł, w tym pozyskano 420 000zł z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie oraz 1 191 517,96zł z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.