UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach drugiego mechanizmu pomocy KE, Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia.

Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR  o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru:

 

ilość zgłoszona x odpowiedni  współczynnik tj.

– przy zgłoszonych produktach   jabłkach  i gruszkach , należy pomnożyć ilość przez 0,12 ( limit  18 750 ton)

– przy zgłoszonych pozostałych owocach i warzywach, należy pomnożyć ilość przez 0,11 ( limit  3000 ton)

 

Otrzymane, faktyczne ilości, po kontroli ARR, będą się kwalifikowały  do złożenia wniosku o rekompensatę Unii.

 

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w Oddziałach Terenowych ARR oraz w telefonicznym punkcie informacyjnym 22 661 72 72.

 

Link do strony ARR: http://www.arr.gov.pl/index.php/informacje-prasowe

Agencja Rynku Rolnego informuje, że  od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta Oddziału Terenowego ARR.

Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1468). 

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w Oddziałach Terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo.

Link do strony ARR: http://www.arr.gov.pl/index.php/informacje-prasowe

 

 

Iwona Ciechan

Rzecznik Prasowy

Agencja Rynku Rolnego

Nabór wniosków na rok 2015 – „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi …”

Szanowni Państwo,

przed nami czwarty nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

 

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 03.11.2014 r. do dnia 28.11.2014 r. Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać we właściwych Urzędach Gminy/Miasta które przystąpiły i biorą udział w projekcie oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

 

Wniosek

Informacja dot. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zaświadczenia o warunkach zagospodarowania

Z dniem 01 października 2014 r. Wójt Gminy Borki wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zaświadczenia o warunkach zagospodarowania, wobec powyższego:

W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć kompletny wniosek.
1. Zamierzenie inwestycyjne powinno być zgodne z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz.717 z późn. zm.), w tym z art.61 ust.1 w/w. ustawy, który stanowi, iż:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia
warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
2) teren ma dostęp do drogi publicznej,
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego – warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc,
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Uwaga:
Przepisów art.61 ust.1 pkt.1 w/w ustawy nie stosuje się:
• do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc,
• do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej,
• do zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

2. Właściwe określenie przedmiotu inwestycji we wniosku oznacza konieczność zastosowania terminologii zawartej w przepisach techniczno-budowlanych(np. budowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania).
3. Stawki opłaty skarbowej:
• decyzja o warunkach zabudowy – 107 zł;
• przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł;
• złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa(prokury) – 17 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
• od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty – art. 6 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz.1635 , z późn. zm.).
Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 2) w/w ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności
urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
4. Terminy odpowiedzi – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania tj. daty doręczenia do tut. urzędu kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
5. Wymagane dokumenty:
– wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w
załączonym formularzu / wzór załącznik/,
– wniosek o wydanie zaświadczenia o warunkach zagospodarowania / wzór w złączeniu/.

 

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

wniosek o wydanie zaświadczenia o warunkach zagospodarowania