Informacja dot. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zaświadczenia o warunkach zagospodarowania

Z dniem 01 października 2014 r. Wójt Gminy Borki wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zaświadczenia o warunkach zagospodarowania, wobec powyższego:

W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć kompletny wniosek.
1. Zamierzenie inwestycyjne powinno być zgodne z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz.717 z późn. zm.), w tym z art.61 ust.1 w/w. ustawy, który stanowi, iż:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia
warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
2) teren ma dostęp do drogi publicznej,
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego – warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc,
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Uwaga:
Przepisów art.61 ust.1 pkt.1 w/w ustawy nie stosuje się:
• do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc,
• do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej,
• do zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.

2. Właściwe określenie przedmiotu inwestycji we wniosku oznacza konieczność zastosowania terminologii zawartej w przepisach techniczno-budowlanych(np. budowa, przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania).
3. Stawki opłaty skarbowej:
• decyzja o warunkach zabudowy – 107 zł;
• przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł;
• złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa(prokury) – 17 zł
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
• od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty – art. 6 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz.1635 , z późn. zm.).
Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 2) w/w ustawy nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności
urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
4. Terminy odpowiedzi – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania tj. daty doręczenia do tut. urzędu kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
5. Wymagane dokumenty:
– wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami wymienionymi w
załączonym formularzu / wzór załącznik/,
– wniosek o wydanie zaświadczenia o warunkach zagospodarowania / wzór w złączeniu/.

 

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

wniosek o wydanie zaświadczenia o warunkach zagospodarowania

Wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubelskiego

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firma PwC Polska Sp. z o.o. realizują wspólnie projekt wspierający przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu z terenu województwa lubelskiego. Celem projektu jest wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego, a także podniesienie konkurencyjności gospodarczej regionu i generowanie nowych miejsc pracy.

W ramach projektu odbędzie się cykl spotkań dialogowych z przedsiębiorcami. Przedsiębiorców z terenu powiatu radzyńskiego, parczewskiego i łukowskiego zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 7 października 2014r. w Radzyniu Podlaskim, o godzinie 14.00, w Radzyńskim Ośrodku Kultury przy ul. Jana Pawła II 4. Zależy nam by spotkanie to było okazją do wyrażenia opinii dotyczących dotychczasowych działań jak i wyzwań stojących przed instytucjami wspierającymi eksport oraz inwestycje w województwie lubelskim.

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w spotkaniu dialogowym. Rejestracja internetowa na spotkanie jest dostępna na stronie www.invest.lubelskie.pl.

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie do kontaktu w sprawach organizacyjnych są:

Pan Marcin Magdziarz, tel.: 81 537 16 11, mail: marcin.magdziarz@lubelskie.pl

Pan Mariusz Rudzki, tel.: 81 537 16 13, mail: rudzki.mariusz@lubelskie.pl.

 

W przypadku pytań dotyczących procesu dialogu zapraszamy do kontaktu z Joanną Pankowską z Biura Projektu ze strony PwC Polska Sp. z o.o., tel.: 22 746 81 82, mail: joanna.pankowska@pl.pwc.com.

Wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Lubelskiego, podniesienie konkurencyjności gospodarczej regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy – to główne założenia projektu, który aktualnie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firma doradcza PwC.

 

Celem projektu jest uporządkowanie istniejącego w województwie lubelskim systemu wsparcia inwestorów i eksporterów. Jednym z zadań projektu będzie wdrożenie narzędzi oraz uruchomienie procesów wspierających firmy, instytucje otoczenia biznesowego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Prace obejmą także: przeprowadzanie badania potencjału inwestycyjnego i eksportowego regionu oraz analizę potrzeb lubelskiego biznesu.

Aktywny udział w projekcie będą mieli przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu, ponieważ cykl spotkań dialogowych pozwoli na sprecyzowanie ich oczekiwań i potrzeb, co powinno ułatwić wypracowanie i wdrożenie nowych, efektywnych instrumentów wsparcia. W ramach projektu, przedsiębiorcy i samorządowcy z terenu województwa lubelskiego będą również mogli wziąć udział w cyklu szkoleń, warsztatów oraz zagranicznych wizytach studyjnych.

Projekt będzie także wspierany przez Zespół Biznes Test, złożony z przedstawicieli przedsiębiorców, w tym eksporterów z województwa lubelskiego oraz obecnych i potencjalnych inwestorów, a także instytucje otoczenia biznesu. Dodatkowym elementem projektu będzie platforma crowdsourcingowa – Biznes Młodych, która umożliwi studentom z kraju i zagranicy, przedsiębiorcom, mieszkańcom oraz innym zainteresowanym zgłaszanie własnych pomysłów biznesowych, ich recenzowanie oraz wspieranie

Efektem końcowym projektu będzie wdrożenie szczegółowego programu działań na lata 2014-2015, które wspierać będą eksporterów oraz inwestorów krajowych oraz zagranicznych.

 

============================

Projekt „Wdrożenie działań wspierających przedsiębiorców oraz pozostałe instytucje z terenu województwa lubelskiego, w tym JST, w procesie poprawy warunków dla wzrostu konkurencyjności Lubelszczyzny pod względem gospodarczym” realizowany jest w ramach projektu kluczowego „Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borki

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

wfosiw
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borki”
Do zadania przystąpiło 11 właścicieli nieruchomości. Koszt całkowity zadania wyniósł 12 019,95 zł.
W wyniku realizacji zadania zdemontowano i zutylizowano 1 729,54 m2 tj. (22,484 Mg) wyrobów zawierających azbest.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2014 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2013 r. 2869 zł.